Nova Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Vrbovec od roditelja - korisnika usluga

Poštovani roditelji,


od 1. listopada 2022. godine u primjeni je nova Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Vrbovec od roditelja - korisnika usluga:


Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(Narodne novine”, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 31. stavak 1. alineja 
30. Statuta Grada Vrbovca (Glasnik Grada Vrbovca“, broj 9/21), Gradsko vijeće Grada 
Vrbovca na 10. sjednici održanoj dana 15. rujna 2022. donosi  
 
O D L U K U 
O MJERILIMA ZA NAPLATU USLUGA DJEČJEG VRTIĆA VRBOVEC  
OD RODITELJA - KORISNIKA USLUGA 
 
 
Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Vrbovec (u 
daljnjem tekstu: Dječji vrtić) od roditelja-korisnika usluga. 
Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje na odgovarajući se način primjenjuju 
i na posvojitelje, udomitelje i druge skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić (u daljnjem 
tekstu roditelj-korisnik usluga). 
 
Članak 2. 
Dječji vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i 
predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih programa: 
 redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i 
socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program), 
 programa predškole, 
 drugi programi sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i 
naobrazbe i Statutu Dječjeg vrtića, 
 kraći program ranog učenja engleskog jezika. 
Dječji vrtić može, pored programa iz stavka 1. ovoga članka, izvoditi i: 
 programe ranog učenja stranih jezika te umjetničkog, kulturnog, sportskog i drugog 
sadržaja (u daljnjem tekstu: kraći programi), 
 dodatne specifične sadržaje (sportske, umjetničke i druge sadržaje) u okviru 
redovitog programa iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, 
 druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja. 
 

 

 
Članak 3. 
Redoviti program predškolskog odgoja ostvaruju se u petodnevnom radnom tjednu 
kao: 
 10 satni program (cjelodnevni boravak), 
 boravak djece s posebnim potrebama do 6 sati dnevno u okviru odgojno-obrazovne 
skupine sa 10-satnim programom (skraćeni boravak). 
Program predškole organizira se u trajanju i prema rasporedu utvrđenom godišnjim 
planom i programom rada Dječjeg vrtića koji je za roditelje besplatan.  
Programi iz članka 2. stavka 2. ove Odluke provode se u trajanju i prema rasporedu 
utvrđenom godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića te u zavisnosti od interesa 
roditelja za pojedini program. 
 
 
 
Članak 4. 
Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ove Odluke, puna mjesečna cijena 
programa Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih 
rashoda i procijenjenog prosječnog godišnjeg broja korisnika usluga Dječjeg vrtića za 
kalendarsku godinu. 
Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju troškove smještaja djece 
utvrđene Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe. 
Ekonomsku cijenu za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića 
najkasnije do 30. rujna za tekuću pedagošku godinu. 
 
Članak 5. 
Sredstva za programe Dječjeg vrtića osiguravaju se: 
- iz Proračuna Grada Vrbovca, 
- sudjelovanjem roditelja u financiranju dijela ekonomske cijene programa, 
- sufinanciranjem iz Državnog proračuna (djeca s poteškoćama u razvoju, djeca pred 
polazak u školu), 
- iz proračuna drugih jedinica lokalne samouprave, za djecu koja pohađaju Dječji vrtić, 
a imaju prebivalište na njihovom području. 
 
 
Članak 6. 
Iznos sudjelovanja roditelja-korisnika usluga djece s prebivalištem na području grada 
Vrbovca u ekonomskoj cijeni redovitih programa za dijete mjesečno iznosi: 
 za cjelodnevni boravak za djecu u dobi od navršene godine dana do polaska u školu 
700,71 KN (iznos u EUR: 93 EUR po fiksnom tečaju 7,53450), 
 za skraćeni boravak 350,36 KN (iznos u EUR: 46,50 EUR po fiksnom tečaju 7,53450). 
Preostali iznos do pune ekonomske cijene za roditelje-korisnike usluga djece s 
prebivalištem na području grada Vrbovca financira Grad Vrbovec iz svog proračuna. 
Iznos sudjelovanja roditelja-korisnika usluga za provođenje kraćeg programa iznosi 
130,00 KN (iznos u EUR: 17,25 EUR po fiksnom tečaju 7,53450) po kraćem programu za 
dijete u mjesecima u kojima se kraći program provodi. 
 
Članak 7. 
Sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u ekonomskoj cijeni redovitih programa iz 
članka 6. stavka 1. ove Odluke umanjuje se prema sljedećim mjerilima: 
1. za drugo dijete u obitelji koje je istovremeno upisano u program Dječjeg vrtića i 
druge predškolske ustanove..25 %, 
2. za treće i svako sljedeće dijete u obitelji koje je istovremeno upisano u program 
Dječjeg vrtića i druge predškolske ustanove………………........100 %, 
3. za vrijeme korištenja odmora, plaćenog ili neplaćenog dopusta roditelja ili bolesti 
djeteta najmanje 10 radnih dana kontinuirano, cijena utvrđena u članku 2. ove Odluke, uz 
potvrdu liječnika ako je dijete bilo bolesno ili kopiju rješenja o godišnjem odmoru odnosno 
dopustu, umanjuje se za .20 %, 
4. za vrijeme korištenja odmora, plaćenog ili neplaćenog dopusta roditelja ili bolesti 
djeteta mjesec dana kontinuirano, cijena utvrđena u članku 2. ove Odluke, uz potvrdu 
liječnika ako je dijete bilo bolesno ili kopiju rješenja o godišnjem odmoru odnosno dopustu, 
umanjuje se za ………………………………………………………………………………………….…….50 %, 
5. za odsustvo djeteta tijekom srpnja i/ili kolovoza uz najavu roditelja najkasnije do 
posljednjeg dana u mjesecu u kojem dijete polazi vrtić....50%, 
6. kada su djeca na organiziranom ljetovanju ili zimovanju koje provodi vrtić.20%, 
7. za djecu čiji roditelji korisnici usluga ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu 
naknadu od strane nadležnog centra za socijalnu skrb umanjuje se sudjelovanje roditelja 
prema odluci Upravnog vijeća dječjeg vrtića. 
Cijena izvođenja kraćeg programa neće se naplatiti roditelju-korisniku za mjesec kada 
se program ne provodi dok se cijena kraćeg programa za mjesece prosinac i siječanj 
 
umanjuje za 50%. 
Dijete koje neopravdano ne pohađa vrtić duže od 30 dana bit će ispisano. 
 
Članak 8. 
S roditeljem-korisnikom usluge Dječji vrtić zaključuje ugovor o pružanju usluga u 
kojem se definiraju prava i obveze ugovornih strana sukladno ovoj Odluci i važećim aktima 
Dječjeg vrtića. 
Članak 9. 
Roditelj-korisnik usluga plaća cijenu usluga Dječjeg vrtića na žiro račun Dječjeg vrtića. 
 
Članak 10. 
Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o sudjelovanju roditelja u pokriću dijela 
troškova usluga Dječjeg vrtića Vrbovec (Glasnik Zagrebačke županije, broj 39/15 i 22/17 i 
Glasnik Grada Vrbovca, broj 1/18 i 12/21). 
 
Članak 11. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Glasniku Grada Vrbovca, a 
primjenjuje se od 1. listopada 2022. 
 
 
KLASA: 024-04/22-01/78 
URBROJ: 238-32-01/01-22-1 
Vrbovec, 15. 9. 2022. 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD VRBOVEC 
GRADSKO VIJEĆE 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 
 
Krunoslav Sohora, v.r. 
 
 
Tagovi:

Novosti