Natječaji za radna mjesta

Natječaj odgojitelj/ica određeno puno radno vrijeme - zamjena za bolovanje

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec, 7. svibnja 12a, Vrbovec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec donijelo je na svojoj 24. sjednici održanoj 9. travnja 2019. godine Odluku o raspisivanju

NATJEČAJA

za radno mjesto: odgojitelj/ica – 1 izvršitelj

na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97 daljnjem tekstu: Pravilnik).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

- dokaz o stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika Domovnice),

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je kandidat oslobođen polaganja stručnog ispita,

- izjavu kandidata o nepostojanju zapreka za zapošljavanje iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13),

- uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 30 dana od objave natječaja,

- dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a),

- životopis.

Opis poslova: poslovi njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stanicama Dječjeg vrtića Vrbovec te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

Dječji vrtić Vrbovec, 7. svibnja 12 a, 10340 Vrbovec sa naznakom:

„Za natječaj za odgojitelja/icu“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

U Vrbovcu, 11. travnja 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/01

URBROJ: 238/32-69-01-19-1

Natječaj djelatnik za njegu, skrb i pratnju određeno nepuno radno vrijeme

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec, 7. svibnja 12a, Vrbovec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec donijelo je na svojoj 24. sjednici održanoj 9. travnja 2019. godine Odluku o raspisivanju

NATJEČAJA

za radno mjesto: pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju – 1 izvršitelj

na određeno nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno

ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97 daljnjem tekstu: Pravilnik).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

- dokaz o stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika Domovnice),

- izjavu kandidata o nepostojanju zapreka za zapošljavanje iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13),

- uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 30 dana od objave natječaja,

- dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a),

- životopis.

Opis poslova: boravak s djetetom s teškoćama u razvoju, preuzimanje i predaja djeteta odgojiteljima odnosno roditeljima, poslovi njege i skrbi, briga o odgovarajućoj skrbi za dijete, presvlačenje djeteta, pomoć kod prijema i raspodjele obroka te pri samom obroku te pomoć u održavanju higijene i dezinficiranju igračaka i opreme.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stanicama Dječjeg vrtića Vrbovec te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

Dječji vrtić Vrbovec, 7. svibnja 12 a, 10340 Vrbovec sa naznakom:

„Za natječaj za pomoćnog djelatnika za njegu, skrb i pratnju“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

U Vrbovcu, 11. travnja 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/02

URBROJ: 238/32-69-01-19-1

Natječaj - ravnatelj/ica

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o Ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec od 30.12.2013. Klasa: 003-05/13-02/11, Urbroj: 238-32-69-13-01 te Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec od 8. 11. 2014. godine Klasa: 003-05/14-02/29, Urbroj: 238/32-69-04-14-01, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec dana 18. siječnja 2019. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec

Uvjeti za radno mjesto ravnatelja:

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za:

- odgojitelja ili stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju

- ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

- ima stručne i organizacijske sposobnosti,

- nije kažnjavana i protiv koje se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Ravnatelj se imenuje na mandat od 4 godine.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

1. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana)

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita

4. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti sukladno članku 24. stavku 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

5. izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

6. uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 30 dana od početka natječaja izdano kod nadležnog suda

7. dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)

8. životopis.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je 15 dana od objave u javnom glasilu.

Pisane prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenim omotnicama podnose se na adresu: Dječji vrtić Vrbovec, 7. svibnja 12 a, 10340 Vrbovec s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za ravnatelja“.

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Maja Novosel

Klasa: 112-01/18-01/04

Urbroj: 238/32-69-04-19-7Specifične obavijesti za skupinu kojoj pripadate