Dječji vrtić
Vrbovec

Dokumenti

Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Vrbovec za 2017. godinu

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 13. 2. 2018.

Plan nabave za 2018. godinu

Dokumentacija >>

Objavljeno: Srijeda, 31. 1. 2018.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 29. 1. 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Dokumentacija >>

Objavljeno: Četvrtak, 25. 1. 2018.

Glavni projekt - proračun en. potreba nakon sanacije i troškovnik građevinsko obrtničkih radova

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 23. 1. 2018.

Glavni projekt - prikaz dijelova zgrade s toplinskim karakteristikama materijala (4. dio)

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 23. 1. 2018.

Glavni projekt - prikaz dijelova zgrade s toplinskim karakteristikama materijala (3.dio)

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 23. 1. 2018.

Glavni projekt - prikaz dijelova zgrade s toplinskim karakteristikama materijala (2. dio)

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 23. 1. 2018.

Glavni projekt - prikaz dijelova zgrade s toplinskim karakteristikama materijala (1. dio)

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 23. 1. 2018.

Glavni projekt - fotodokumentacija

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 23. 1. 2018.

Glavni projekt - detalji

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 23. 1. 2018.

Glavni projekt - sheme stolarije

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 23. 1. 2018.

glavni projekt - novo stanje

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 23. 1. 2018.

Glavni projekt - nacrti

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 23. 1. 2018.

Glavni projekt - procjena troškova gradnje, projektirani vijek uporabe i posebni tehnički uvjeti

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 23. 1. 2018.

Glavni projekt - tehnički opis

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 23. 1. 2018.

Glavni projekt - opći prilozi

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 23. 1. 2018.

Troškovnik - strojarski radovi

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 23. 1. 2018.

Troškovnik elektroinstalacija

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 23. 1. 2018.

Troškovnik - sanacija krovišta i pročelja, zamjena stolarije i ostali radovi

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 23. 1. 2018.

DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA PROVEDBU JAVNE NABAVE ZA ENERGETSKU OBNOVU DV VRBOVEC

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 23. 1. 2018.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 23. 1. 2018.

II. rebalans financijskog plana za 2017. godinu

Dokumentacija >>

Objavljeno: Petak, 29. 12. 2017.

Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića Vrbovec za 2018. godinu

Dokumentacija >>

Objavljeno: Četvrtak, 21. 12. 2017.

Plan nabave za 2017. godinu

Dokumentacija >>

Objavljeno: Četvrtak, 10. 8. 2017.

Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Vrbovec za razdoblje 1.1.-30.6.2017. godine

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 17. 7. 2017.

Zahtjev za ispis

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 9. 5. 2017.

Natječaj za upis djece za pedagošku godinu 2017./2018.

Dokumentacija >>

Objavljeno: Petak, 14. 4. 2017.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 17. 1. 2017.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 17. 1. 2017.

Kurikulum Dječjeg vrtića Vrbovec za pedagošku godinu 2016./2017.

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 17. 1. 2017.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada DV Vrbovec za pedagošku godinu 2106./2017.

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 17. 1. 2017.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Vrbovec za radnu godinu 2015./2016.

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 17. 1. 2017.

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 16. 1. 2017.

ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 16. 1. 2017.

II. rebalans Financijskog plana Dječjeg vrtića Vrbovec za 2016. godinu

Dokumentacija >>

Objavljeno: Četvrtak, 29. 9. 2016.

POPIS DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017. PO SKUPINAMA

Dokumentacija >>

Objavljeno: Petak, 26. 8. 2016.

NOVI PRAVILNIK O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA

Dokumentacija >>

Objavljeno: Petak, 6. 5. 2016.

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

Dokumentacija >>

Objavljeno: Srijeda, 20. 4. 2016.

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ

Dokumentacija >>

Objavljeno: Četvrtak, 14. 4. 2016.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.3.2016. GODINE

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 12. 4. 2016.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 12. 4. 2016.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 1. 2. 2016.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.9.2015. GODINE

Dokumentacija >>

Objavljeno: Petak, 6. 11. 2015.

II. rebalans Financijskog plana Dječjeg vrtića Vrbovec za 2015. godinu

Dokumentacija >>

Objavljeno: Petak, 6. 11. 2015.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. - 2018. GODINU

Dokumentacija >>

Objavljeno: Petak, 6. 11. 2015.

Polugodišnji izvještaj

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 4. 8. 2015.

PRAVILNIK O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA

Dokumentacija >>

Objavljeno: Srijeda, 15. 4. 2015.

CJENIK NAJMA PROSTORA DJEČJEG VRTIĆA VRBOVEC

Dokumentacija >>

Objavljeno: Srijeda, 15. 4. 2015.

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 7. 4. 2015.

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 7. 4. 2015.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Dokumentacija >>

Objavljeno: Četvrtak, 26. 2. 2015.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. - 2017. GODINU

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 24. 2. 2015.

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 10. 2. 2015.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUDJELOVANJU RODITELJA U POKRIĆU DIJELA TROŠKOVA D.V. VRBOVEC

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 12. 1. 2015.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA DJEČJEG VRTIĆA VRBOVEC

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 12. 1. 2015.

PRAVILNIK O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 12. 1. 2015.

IV. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA DV VRBOVEC ZA 2014. GODINU

Dokumentacija >>

Objavljeno: Srijeda, 7. 1. 2015.

POPIS DJECE PO SKUPINAMA

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 25. 8. 2014.

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DV VRBOVEC ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014./2015.

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 14. 7. 2014.

II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA VRBOVEC ZA 2014. GODINU

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 14. 7. 2014.

PRAVILNIK O POSTUPKU I MJERAMA ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 14. 7. 2014.

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 24. 2. 2014.

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA VRBOVEC ZA 2014. GODINU

Dokumentacija >>

Objavljeno: Četvrtak, 20. 2. 2014.

STATUT DJEČJEG VRTIĆA VRBOVEC

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 14. 1. 2014.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 14. 1. 2014.

PRAVILNIK O POSTUPKU JAVNE NABAVE DO VRIJEDNOSTI NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 14. 1. 2014.

POSLOVNIK O RADU ODGOJITELJSKOG VIJEĆA

Dokumentacija >>

Objavljeno: Utorak, 14. 1. 2014.

IV. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA VRBOVEC ZA 2013. GODINU

Dokumentacija >>

Objavljeno: Srijeda, 8. 1. 2014.

III. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA VRBOVEC ZA 2013. GODINU

Dokumentacija >>

Objavljeno: Srijeda, 27. 11. 2013.

STRUČNO MIŠLJENJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA UDRUGU EDUPLUS

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 25. 11. 2013.

SUGLASNOST MZOS-A NA KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA UDRUGE EDUPLUS

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 18. 11. 2013.

Analiza Ankete roditelja o kvaliteti pružene usluge djeci smještenoj u DV Vrbovec

Dokumentacija >>

Objavljeno: Srijeda, 30. 10. 2013.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. - 2016. GODINU

Dokumentacija >>

Objavljeno: Četvrtak, 24. 10. 2013.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2013. GODINU

Dokumentacija >>

Objavljeno: Četvrtak, 24. 10. 2013.

Rebalans Financijskog plana Dječjeg vrtića Vrbovec za 2013. godinu

Dokumentacija >>

Objavljeno: Četvrtak, 11. 7. 2013.

POPIS DJECE

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 3. 6. 2013.

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 13. 5. 2013.

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Dokumentacija >>

Objavljeno: Srijeda, 8. 5. 2013.

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA

Dokumentacija >>

Objavljeno: Petak, 22. 3. 2013.

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Dokumentacija >>

Objavljeno: Petak, 22. 3. 2013.

ODLUKA O SUDJELOVANJU RODITELJA U POKRIĆU DIJELA TROŠKOVA DV VRBOVEC

Dokumentacija >>

Objavljeno: Petak, 22. 3. 2013.

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

Dokumentacija >>

Objavljeno: Petak, 22. 3. 2013.

ZATJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 11. 2. 2013.

KATALOG INFORMACIJA DV VRBOVEC

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 11. 2. 2013.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA VRBOVEC ZA 2012.GOD.

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 31. 12. 2012.

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA VRBOVEC 2013. - 2015. GOD.

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 31. 12. 2012.

Rebalans Plana nabave DV Vrbovec

Dokumentacija >>

Objavljeno: Ponedjeljak, 16. 7. 2012.

Anketa

Arhiva

 • 2018. godina
 • 2017. godina
  • prosinac
  • studeni
  • listopad
  • rujan
  • kolovoz
  • srpanj
  • lipanj
  • svibanj
  • travanj (1)
  • ožujak
  • veljača
  • siječanj
 • 2016. godina
  • prosinac
  • studeni
  • listopad
  • rujan
  • kolovoz
  • srpanj
  • lipanj
  • svibanj
  • travanj
  • ožujak
  • veljača
  • siječanj
 • 2015. godina
  • prosinac
  • studeni
  • listopad
  • rujan
  • kolovoz
  • srpanj
  • lipanj
  • svibanj (1)
  • travanj
  • ožujak
  • veljača
  • siječanj
 • 2014. godina
  • prosinac
  • studeni
  • listopad
  • rujan
  • kolovoz (2)
  • srpanj (1)
  • lipanj
  • svibanj
  • travanj (1)
  • ožujak
  • veljača
  • siječanj
 • 2013. godina
 • 2012. godina